Skip to content
Alati za sajt
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Home arrow Programi arrow Upravljanje proizvodnjom
Upravljanje proizvodnjom Štampaj E-pošta

PDM, inžinjering i tehnologija

PDM (Product Data Management) usmerava korisnika ka osnovnom cilju, savremeno dizajniranom, kvalitetnom i jeftinom proizvodu.

Struktura proizvoda je definisana preko njegove sastavnice. Sastavnice obuhvataju  materijale i podsklopove potrebne za izradu proizvoda. Struktura ruta omogućava da se operacije na nekom delu rade po utvrđenom redosledu mesta obrade i sa potrebnim alatima i priborom. Na taj način korisnik ima podatke o trenutnom kretanju i mestu gde se nalazi proizvod.

Osim proizvoda i ruta većina objekata koji se koriste u okviru inžinjeringa i tehnologije imaju svoju predefinisanu strukturu.

Inžinjerske izmene omogućavaju da se u hodu definišu tehničke i konstruktivne promene koje su potrebne pri izradi proizvoda. Može se voditi ceo postupak uvođenja neke Inžinjerske izmene ili pratiti istorijat izmena.

Program prati proces rada na tehničkoj dokumentaciji, izmene u dokumentaciji kao i mesto čuvanja dokumentacije. Omogućen je grafički prikaz standardnih formata crteža (AutoCad, itd).

Program obuhvata sve inžinjersko tehnološke podatke uključujući i proizvodne resurse potrebne da bi se uspešno vodila proizvodnja. Ovi podaci daju osnovu za rad programa planiranje.

Tehnologija obuhvata podatke o režimima rada potrebnim alatima i operacijama koje se mogu uraditi na pojedinim mašinama. Ovako spremljeni podaci služe pri razradi tehnologije  tj. radne liste za neki deo ili operaciju.

Planiranje

Planiranje započinje unošenjem proizvoda i datuma kada je taj proizvod potreban. Pretpostavlja se da se unose samo potvrđeni planovi jer pri prvoj sledećoj obradi će se u dispečerskoj listi pojaviti svi delovi koji su potrebni za novo uneti proizvod. Razvijanje plana potrebe gotovih proizvoda u plan za lansiranje proizvodnje je primarni zadatak programa Planiranje. Horizont planiranja (datum kada proizvod treba da bude gotov tj. dokle plan vidi u budućnost) nije ničim ograničen a definisan je najdaljim datumom neke potrebe. Broj proizvoda i njihovih ponavljanja u planu nije ničim ograničen.

Dnevno planiranje i lansiranje

Stalne promene koje se dešavaju u proizvodnji traže brzo tačno i po mogućstvu optimalno odlučivanje. Program DPL preko dispečerskih pravila i metoda optimizacije omogućava korisniku donošenje najbolje odluke za svaku potrebnu aktivnost u toku radnog dana.

Ceo proces započinje preko dispečerske liste, (koju generiše program Planiranje) koja daje mogućnost da se identifikuju svi resursi koji nedostaju, čime mogu dovesti do prekoračenja plana. Iz dispečerske liste se automatski ili po izboru formira lista za lansiranje za sve delove za koje postoje svi potrebni resursi. Praćenja izvršenja lansiranih naloga preko Sistema kvaliteta vodi do transporta gotovog dela do sledeće lokacije gde je potreban, ili ulazi u proces koji dovodi do odbacivanja dela ili njegove dorade.

Automatski (program) ili po izboru (čovek) se traži i definiše obezbeđenje nedostajućih resursa kako bi se ispunio postavljeni plan.

Potrebne aktivnosti

Program Potrebne aktivnosti prati podatke (samo za proizvodnju) koji su uneti za obavljanje pojedinih aktivnosti i izveštava korisnika koji podaci nedostaju.

Tko će između ostalog, upozoriti korisnika da bilo koja od sastavnica nije kompletna i u kojoj grani nije kompletna.

Unos potrebnih tj. traženih podatka može se vršiti direktno iz ove aplikacije.

Pogonsko knjigovodstvo

Kako sve interne promene nastaju u proizvodnji ovaj program omogućava da se u knjigovodstvu prate izmene kako se odvijaju tokom proizvodnih aktivnosti.

Knjiženje se vrši u okviru klase 9 kontnog plana.

Identifikacija činilaca poslovanja

Jednoznačna i struktuirana identifikacija činilaca poslovanja je osnova koja olakšava snalaženje i pretraživanje po činiocima poslovanja. Korišćenjem ove metode značajno se smanjuju greške identifikacije koje se javljaju  u tekućem poslovanju.

Hijerarhijska struktura koja se dobija korišćenjem ovog programa značajno olakšava nalaženje da li možemo da koristimo i da li nam je na raspolaganju neki bolji dokument, alat itd. i gde se on nalazi.

Održavanje

U ovom programu je definisana politika i sprovođenje održavanja mašinskog parka i svih drugih resursa.

Detaljno su obrađena preventivna i redovna održavanja kao i preporuke i praćenje hitnih intervencija.

Program sadrži podatke o rezervnim delovima i potrebama za njima. Detaljno je obrađena postojeća i dostupna literatura , kako se ne bi izgubila stečena znanja. Posebno se prate modifikacije koje su izvršene na pojedenim mašinama (ili drugim resursima) kako bi se moglo vršiti održavanje modifikovane opreme. Takodje se beleže podaci o istorijatu održavanja.

Magacini

U proizvodnji se skladište materijali, roba, razne vrste alata, rezervni delovi, ulja i maziva, merni instrumenti, različita oprema itd.

Program Magacini omogućava vođenje do 999 različitih magacina. U jednom programu su objedinjene različite potrebe korisnika.

CPM

Program Metod kritičnog puta dobija sve podatke iz Planiranja. Automatski se prati kritični put vezan za proizvod ili porudžbinu. Pored izveštaja za menadžere, neophodan je da bi funkcionisala neka od dispečerskih pravila.

TQM

U ovom programu je definisana politika uvođenja, sprovođenja i održavanja Sistema kvaliteta. Dve vrste templejta su polazna osnova za definisanje Sistema kvaliteta . U okviru K (Kontrolni) templejta definisani su interfejsi za automatska merenja na mašinama ili nezavisnih mernih instrumenata kao i druge procedure kontrole. Jedan templejt može da se pripiše jednoj operaciji, materijalu, delu ili podsklopu. U okviru K templjta su definisani i mogući ishodi kontrole.

U okviru P (Proceduralnih) templejta su definisane procedure i postupci u odnosu rezultat koji je dobiven iz K templejta.

Sastavne elemente templejta čine statističke metode koje se koriste za određivanje brojnih vrednosti pojedinih faza kontrole i tako određuju  koji sledeći korak iz templejta treba preduzeti.

Na osnovu unapred definisanih templejta korisnik sam pravi templejte prema svojim specifičnim potrebama.

JIT

Vreme je novac. To je najjednostavnija definicija JIT-a (Just In Time). U suštini to znači da nam neki materijal, deo ili podsklop nije potreban ranije od nekog unapred definisanog vremena jer to povećava ulaganja u sve resurse koji obezbeđuju taj podsklop. Isto tako materijal, deo ili podsklop nisi nam potrebni kasnije od tog unapred definisanog trenutka jer se uvećavaju troškovi da se nadoknadi izgubljeno vreme, a mnogostruko su veći troškovi jer svi drugi elementi su gotovi ranije nego što deo koji kasni definiše.

U okviru Planiranja, Tehnologije itd. korisnik definiše različita vremena. Ta vremena se koriste u planovima koje programi generišu i koji daju informacije o potrebnim aktivnostima. I u idealnom slučaju da se ne događaju nikakvi nepredviđeni poremećaji zadata vremena su vremena koja definišu tehnološki procesi i njihov raspored u vremenu ne obuhvata ekonomisanje vremenom u smislu JIT-a.

Problem se još više usložnjava kada dođe do raznih odstupanja generisanom planu iz raznoraznih razloga.

Korišćenjem statističkih metoda i "pull" metode program JIT usaglašavanjem svih vremena u procesu rada korak po korak uvodi firmu u JIT tehnologiju.

ISO 9000

U dosadašnjem opisivanju programa pomenuli smo mnogo toga dokumente, procedure, templejte, maske programa, Sistem kvaliteta itd. Sve pobrojano je obuhvaćeno standardom JUS ISO 9000. Svi pobrojani elementi imaju svoje tačno određeno mesto u strukturi tog standarda i kao takve ih treba uneti u program i dopuniti u skladu sa standardom. U okviru standardu su definisani i elementi, procedure, itd. koji nedostaju da bi poslovanje bilo u skladu sa standardom JUS ISO 9000 tj. nekom od podstandarda.

Korišćenje programa se svodi na unošenje novih dopunjavanje postojećih elemenata u skladu sa standardom.

Svrha ovoga programa je unapređivanje poslovanja u skladu sa standardom ili postavljanje osnove za sertifikovanje standarda.

Upravljanje poslovanjem

Strategija poslovanja

Različiti domeni poslovanja, različiti proizvodi, nastup na tržištu, razni komitenti pa i razni ljudi zahtevaju različite strategije koje koristimo u odnosu sa njima. Kada imamo predefinisani strukturu strategija i njihovih varijacija možemo za svaki slušaj definisati posebnu strategiju u okviru zadate strukture strategija. Strategije se oslanjaju na taktike koje korišćenjem metode ocenjivanja omogućavaju da dobijemo ocene tj. vrednovanje uspešnosti neke strategije.

Ocenjivanjem strategije u nekom domenu poslovanja omogućava da se vide rezultati i reaguje u koliko oni ne zadovoljavaju. BPR metodom ili metodom od tačke do tačke strategija se modifikuje do željenih ocena. Međutim, pogotovo u našim uslovima ogromna je korist što svaki zaposleni u svom domenu delovanja zna (ili sazna ukoliko se informiše na računaru) koja se strategija primenjuje u kom slučaju. Kompetitivna prednost firme u kojoj svi zaposleni deluju složno kao jedan, po strategijskim pitanjima, je superiorna u odnosu na konkurente.

BPR

Reinžinjering poslovni procesa je jedno od najosetljivijih pitanja u životu svake firme. U suštini u pitanju su promene kojih se ljudi plaše inherentno, zbog mogućnosti gubitka položaja i zbog neminovne prekvalifikacije ili  obuke za drugi posao i u krajnjoj liniji otpuštanja. Osim straha od promena realno je i da promene zahtevaju znanja koja ljudi suštinski nemaju. Isticanjem problema pre započinjanja promena ili nastalih problema u procesu promena pokušava se da stanje ostane kao što je bilo uprkos opšte priznatoj činjenici da stanje treba menjati.

BPR nam omogućava da iz postojećih znanja predvidimo gde su potencijalni problemi ili mogućnosti pri sprovođenju nekih promena. Planovi se tako modifikuju dok se svi izvori problema ne otklone i minimiziraju a pri tome se mogućnosti iskorišćavaju do krajnjih granica. Tako napravljen plan je zaokružena celina sa velikom verovatnoćom da se tako isplanirani scenario sprovede u praksi.

Program BPR nam daje odgovore čije postojanje otklanja strahove i kod onih koji su za promene i kod onih koji su protiv njih. Jasan plan njegovim zagovornicima omogućava da protivnicima objasne šta ih očekuje i koliko će se  uloženi napor isplatiti. Tako se definiše jasna perspektiva prosperiteta za pojedince kroz perspektivu firme.

Ocenjivanje

Svaka metoda ima neki svoj model ocenjivanja. Za korisnika je neprihvatljivo da u svakodnevnom radu mora da poredi različite osnove za preračunavanje rezultata dobivenih iz različitih metoda. Velike mogućnosti pojedinačnih metoda ocenjivanja postaju kompatibilne tj. za čoveka prihvatljive kada postoji generalni model ocenjivanja.

Ocenjivanje je potraga za najboljom praksom u industriji koja vodi do superiornih karakteristika. Možemo da kažemo da metoda ocenjivanja omogućava poređenje rezultata. Poređenja se vrše između dve kompanije ili dva procesa u okviru iste kompanije, ili se isti proces poredi u vremenu.

Program Ocenjivanje je detaljno razrađena strukturu za ocenjivanje i poređenje koja je nezamenljiva u traženju rešenja za bilo koje unapređenje u domenu poslovnih i proizvodnih procesa.  

Upravljanje od tačke do tačke UTT

Sve mogućnosti i nemogućnosti  tj sve poslovne šanse koje vaša firma može da iskoristi definisane su njenim stanjem ili uopšteno rečeno stanjem sistema. Stanje sistema definisano je stanjem svih njegovih resursa. Upravljanje od tačke do tačke je upravljanje od jednog do drugog stanja u prostoru stanja. Objašnjeno je kako se menja stanje sistema. Međutim osnovno je pitanje kako menjati stanje sistema da postignemo zadati cilj u traženom vremenu tj kako obezbediti observabilnost u sistemu. Ukratko rečeno interesuje nas šta da uradimo da bi smo postigli željeni poslovni uspeh u budućnost, tj da prognoziramo budućnost.

Odgovor na ovo  pitanje leži u sveobuhvatnim podacima o tekućem i prošlom poslovanju i  superiornoj aproksimaciju funkcionalne zavisnosti među tim podacima. Ako sada preko aproksimirane funkcionalne zavisnosti  ekstrapoliramo podatke za neku tačku u budućem vremenu dobićemo stanje sistema u tom vremenu. Ako to stanje omogućava da se postigne željeni cilj posao je završen. Ali nažalost u praksi obično nije tako.

Program UTT omogućava da se sistem vodi kroz prostor stanja od tačke do tačke da se dođe do tačke tj. stanja u kome je moguće realizovati željeni poslovni cilj u  zadatom vremenu.

Vađenje informacija DM

U računarskoj mreži smeštena je velika količina polaznih podataka i još dosta informacija koje programi generišu, ali uvek nam nedostaju odgovori na neka pitanja. Često, bilo kakvim poslom da se bavimo, znamo da komitent hoće ili mora da potroši za neku nabavku određenu sumu sredstava. Za tu nabavku on kod nas potroši naprimer 60% od ukupne sume. Da li u podacima i informacijama imamo saznanja o tome zašto nije potrošio kod nas više ili možda ukupnu sumu. Naravno da takva saznanja nemamo.

Program DM nam služi da na navedeno i druga slična pitanja da odgovore ili ukaže na to koji podaci ili informacije nedostaju da bi odgovor imao zadovoljavajuću verovatnoću.

Menadžerske informacije

Razuđenost paketa KUP-M je uslovljena razuđenošću izvora podataka. Za svakodnevno operativno Upravljanje poslovanjem sa koriste gore navedeni programi. Međutim menadžere interesuju agregati informacija i to na jednom mestu.

Uloga programa Menadžerske informacije je da na jednom mestu objedini sve dostupne podatke i pretoči ih u informaciju koja je potrebna menadžeru.

Omogućeno je jednostavno dobijanje najrazličitijih izveštaja.

Komunikacija geografski odvojenih sistema

Server

Povezivanjem programa Server sa bazom podataka omogućena je komunikacija tj. prenos novih podataka, ispravljenih podataka i njihovo brisanje sa Klijenta u oba smera. Od hardvera je potrebna modemska karta i podignut program Server. Posebna pogodnost je da se na istoj mašini nalazi se i grupa PBL fajlova koji definišu koje će se od tabela prenositi i koja polja u okviru jedne tabele. Time je postignuto da se svi prenosi kontrolišu sa Servera.

Klijent

Program Klijent po pokretanju automatski poziva program Server i konektuje se na njega. Svaki od klijenata može da bira koju grupu podataka će da prenese na Server i primi sa njega u zavisnosti od PBL fajlova koje klijent odabere sa servera. Prenos podataka se odvija potpuno automatski.

Razno

Administracija paketa

I ako svi operateri rade u okviru jedinstvenog IS-a i na istim podacima i programima prava pristupima podacima i programima su različita.

Ovi i drugi slični problemi se rešavaju u okviru programa Administracija paketa.

 
< Prethodno   Sledeće >